Daw 2020 â datblygiadau newydd cyffrous yn Llambed wrth i’r gwaith o ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn y dref fynd rhagddo. Gyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Buddsoddi Adfywio wedi’i Dargedu gan Lywodraeth Cymru, bydd y prosiect yn dod â buddsoddiad o £ 3.2m i’r dref.

Datgelodd Tai Ceredigion – a brynodd yr adeilad gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym mis Mawrth 2018 – y cynlluniau newydd cyffrous i ddymchwel yr hen ‘Adeiladau’r Llywodraeth’ yn gynnar yn 2019. Roedd gan yr adeilad presennol inswleiddio gwael ac nid oedd y system wresogi yn addas at y diben. Bydd y cynlluniau newydd yn creu unedau busnes modern sy’n ecogyfeillgar, yn bwrpasol ar gyfer BBaCh a busnesau eraill, elusennau a sefydliadau sy’n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol. Bydd gan y ganolfan newydd hefyd gyfleuster telegynhadledda y gellir ei llogi.

Cefnogodd Swyddogion Cyngor Sir Ceredigion prosiect Canolfan Dulais wrth annog y datblygiad trwy geisiadau cyllido. Mae’r cyngor hefyd yn chwarae rôl gynghorol ar y prosiect ac yn cynrychioli’r prosiect mewn trafodaethau â chyrff cyllido a’r bartneriaeth ranbarthol. Mae’r contractwyr TR Jones o Aberaman wedi derbyn y tendr. Dechreuon nhw ar y safle ar 13eg Ionawr 2020 gyda gwaith ar y gweill i ddymchwel yr adeilad presennol. Bydd y datblygiad hefyd yn dod â gwaith adeiladu sydd wir ei angen ar grefftau lleol y dref

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion: : “Rydym yn gweld Canolfan Dulais yn flaenoriaeth wirioneddol i’r economi leol a rhanbarthol. Rhaid inni greu lleoedd modern i fusnesau lleol eu defnyddio a’u tyfu. Mae’r sector gofal cymdeithasol yn brin o le mewn ardal lle gwelwn alw cynyddol. Rydym yn hyderus y bydd Canolfan Dulais yn gam pwysig tuag at dyfu’r sector. ”

Ychwanegodd Steve Jones, Prif Weithredwr Tai Ceredigion: : “Mae wedi cymryd llawer o waith caled gan ein tîm i gyrraedd pwynt lle gall y contractwyr ddechrau ar y safle a gall y gwaith adeiladu fynd rhagddo. Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru, Swyddfa Ewropeaidd Cymru a Chyngor Sir Ceredigion am rannu ein gweledigaeth ac am y gefnogaeth i wireddu’r cynllun. Rydym yn edrych ymlaen at rannu diweddariadau ar y datblygiad a dechrau sgyrsiau gyda darpar denantiaid newydd ar gyfer yr adeilad. ”

Dywedodd y Cynghorydd Rhodri Evans, Aelod Cabinet dros Economi ac Adfywio Cyngor Sir Ceredigion: : “Rwy’n falch iawn bod adeilad o’r radd flaenaf ar gyfer busnesau cychwynnol a thwf, yn enwedig yn y sector Gofal Cymdeithasol, yn dod i Llambed a bod y gwaith wedi cychwyn. Mae Canolfan Dulais yn ddatblygiad hanfodol bwysig i’r ardal y mae’r Cyngor yn falch o’i chefnogi. “

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol Hannah Blythyn: : “Mae’n wych bod gwaith wedi cychwyn ar y prosiect hwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £1,530,000 o gyllid a fydd yn helpu i wella mynediad i gyfleuster cymunedol pwysig, a fydd yn dod â phobl ynghyd, yn helpu i fynd i’r afael ag ynysigrwydd cymdeithasol, cefnogi swyddi, darparu cyfleoedd hyfforddi ac yn llety i fentrau cymdeithasol. Rydyn ni eisiau cefnogi busnesau lleol, gweld canol ein trefi gwych yn ffynnu ac edrychaf ymlaen at ei weld yn dod at ei gilydd.”